Střední škola technických oborů, Havířov

Na naší škole studuje přes 1000 žáků ve 20 oborech, a to ve všech formách středoškolského studia. SŠTO se tak stala ve školním roce 2009/10 jednou z největší středních škol okresu Karviná.

Škola s padesátiletou tradicí nabízí širokou škálu tříletých a čtyřletých oborů vzdělání. Jsme rozsáhlý výchovně-vzdělávací komplex s novými moderními učebnami a dílnami.

Navštívit web školy

Zedník

Úspěšný absolvent tříletého oboru se uplatní ve firmách v povolání zedník. A po příslušné praxi je schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví.

Absolvent tohoto studia může pokračovat ve studiu nástavbových oborů a po úspěšném složení maturitní zkoušky může studovat i na vysokých školách.

Více informací ›

Obkladač

Úspěšný absolvent tříletého oboru se uplatní ve firmách v povolání zedník – obkladač. Je schopen provádět : základní zednické práce na pozemních stavbách práce obkladačské v interiérech a exteriérech, výpočty spotřeby materiálů keramických obkladových prvků.

Absolvent tohoto studia může pokračovat ve studiu nástavbových oborů a po úspěšném složení maturitní zkoušky může studovat i na vysokých školách.

Více informací ›

Instalatér

Obor vyučují zkušení učitelé teoretického i praktického vyučování. Řemeslné dovednosti získávají v odborných učebnách a dílnách školy, později ve 2 druhém a hlavně třetím ročníku u odborných firem se zaměřením voda, topení, plyn. Tento tradiční obor již dávno nezůstává u své dřívější podoby. Absolventi umějí perfektně využívat nové technologie a moderní pracovní pomůcky a přístroje.

Více informací ›

Kominík

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čistěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Obsahový okruh "Kominické práce" vymezuje požadované výsledky vzdělávání potřebné k osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro zvládnutí technologických procesů při provádění kominických prací od základů zednických prací a ručního opracování kovů, připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, návrhů a realizací spalinových cest, čistění spotřebičů a spalinových cest až po revize a speciální technologické postupy.

Více informací ›

TZB (Technická zařízení budov)

Obor, který má velmi široké uplatnění. Absolventi získávají odborné znalosti několika specializací: zdravotechniky – rozvody kanalizace, vody, plynu, vytápění včetně regulačních systémů, vzduchotechniky a klimatizační techniky, rozpočtování uvedených rozvodů, získávají dovednosti pro práci s informačními a komunikačními technologiemi, využívají CAD – systémy pro projekční činnosti. Uplatnění: Absolventi mohou vykonávat technické, technologické a technicko-ekonomické činnosti v oblastech zdravotechniky, plynárenství, vzduchotechniky

Více informací ›

Nábytkářská a dřevařská výroba

Je to moderní technický obor ukončený maturitní zkouškou, který připravuje žáky na povolání v celém rozsahu nábytkářské výroby. Je orientován na progresivní konstrukce a technologii výroby nábytku. Výuka je rozšířena o konstruování nábytku v CAD programu a o navrhování interiérů pomocí nejnovějších počítačových programů. Jako novinka bude zavedení výuky práce s CNC stroji (programování práce stroje). Součástí výuky je i výuka ekonomiky a rozvíjení podnikatelského ducha žáků tak,aby byli připraveni na technicko organizační řízení výroby a také na vlastní podnikatelskou dráhu

Více informací ›

Strojník

Absolvent oboru vzdělání Strojník je připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení silničního stavitelství. Absolvent se dále může uplatnit při vyplňování výrobní dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských činností, zajištění potřebného materiálu, náhradních dílů apod. Vzdělání je zaměřeno tak, že vytváří předpoklady pro kvalifikovaný výkon zmíněných činností v oblasti strojů pro stavební a zemní práce i automobilů osobních a nákladních.

Více informací ›

Mechanik opravář motorových vozidel

Po skončení přípravy v oboru mechanik opravář motorových vozidel - automechanik a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování (na konkrétním pracovišti) je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.

Více informací ›

Tesař a Truhlář

Absolvent oboru vzdělání Tesař a Truhlář v odvětví dřevozpracující výroby se uplatní zejména v oblasti výroby nábytku a zařízení a dřevěných konstrukcích. Úspěšný absolvent zvládá odborné práce ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářské výrobky lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Absolvent získá profesní dovednosti i orientaci v základních ekonomických otázkách, a tím si vytvoří předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.

Více informací ›

Autoelektrikář

Absolvent oboru vzdělání Autoelektrikář je středoškolsky vzdělaný se všeobecným i odborným vzděláním. Je připravován tak, aby našel uplatnění při výkonu povolání autoelektrikář : v servisní činnosti i v odvětví výroby automobilů a elektropříslušenství automobilů. Uplatnění najde v malých, středních i velkých firmách. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolvent tohoto studia může pokračovat ve studiu nástavbových oborů a po úspěšném složení maturitní zkoušky může studovat i na vysokých školách.

Více informací ›

Dopravní prostředky

Studenti oboru Dopravní prostředky- diagnostika motorových vozidel získají znalosti a přehled o konstrukci, účelu, principech a funkcích jednotlivých mechanických částí, soustav a funkčních celků motorových vozidel včetně nejnovějších poznatků. Výuka je prováděna za použití odborné literatury a audiovizuální techniky, názorných pomůcek a funkčních částí motorových vozidel.

Více informací ›

Karosář

Absolvent se uplatní při zpracování plechů a profilů, zhotovování klempířských a plechových výrobků a konstrukcí a jejich osazování i montáži v povoláních a pozicích strojní klempíř. Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při: Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a příprava k získání svářečských certifikátů pro svůj obor. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v daném oboru.

Více informací ›

Klempíř

V oblasti praktických činností žáci získají dovednosti zpracovávat tenké plechy a profily na stavební klempířské výrobky, naučí se volit a prakticky realizovat optimální pracovní postupy a podmínky pracovních operací, volit, používat a obsluhovat nástroje, nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky. Využití najde i ve stavebních firmách zabývající se pokrýváním a renovacemi střešních plášťů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v daném oboru. Po úspěšném ukončením studia závěrečnou zkouškou, má absolvent možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou a následně se může ucházet o studium na vysoké škole dle svého zájmu.

Více informací ›

Autotronik

Po skončení studia oboru Autotronik a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen provádět údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel. Součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B a C. Absolvent může pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole.

Více informací ›